نفرات برتر مهندسی مکاترونیک دانشگاه حکیم سبزواری


 

سرکارخانم سمیه مهویی
رتبه 1 مهندسی مکاترونیک92
سرکارخانم مینا برغمدی
رتبه 2 مهندسی مکاترونیک92
سرکارخانم بهنوش علی زاده نامگی
رتبه 3 مهندسی مکاترونیک92
سرکارخانم منا زارعی
رتبه 4 مهندسی مکاترونیک92
جناب آقای سهراب قاسمی گوجانی
رتبه 5 مهندسی مکاترونیک 92
جناب آقای علی هجری مقدم
رتبه 6 مسابقات کشوری رباتیک ملی و مهارت
جناب آقای محمد مخلد
رتبه 6 مسابقات کشوری رباتیک ملی و مهارت


 

جناب آقای محمدرسول واعظی
رتبه 1 مهندسی مکاترونیک 93
جناب آقای علی صفایی پور
رتبه 2 مهندسی مکاترونیک 93
سرکارخانم میترا یزدانی بلداجی
رتبه 3 مهندسی مکاترونیک 93
جناب آقای مجتبی نجاری
رتبه 4 مهندسی مکاترونیک 93
جناب آقای حمید دیبا
رتبه 5 مهندسی مکاترونیک 93

text2

textlogo3