هفدهمین جشنواره حرکت

انجمن های علمی دانشجویی که به عنوان موتورهای محرک رشد هر علم در دانشگاهند، به مرکزی برای پرورش استعدادهای علمی – مدیریتی، تقویت نشاط علمی و اجرای برنامه های تکمیلی همسو با آموزش های دانشگاهی تبدیل شده است و هرساله جشنواره ای، به عنوان جشنواره حرکت با حضور برترین انجمن های علمی کشور گرد هم می آیند که این جشنواره ماحصل جشنواره درون دانشگاهی است. امسال هفتمین جشنواره دانشگاهی حرکت دانشگاه حکیم سبزواری است که دستاوردهای علمی – دانشجویی در قالب انجمن های علمی به نمایش گذاشته می شود و درپایان از انجمن های علمی برگزیده تقدیر به عمل می آید.