فیلم آموزشی دینامیک

جلسه اول – معارفه و مقدمه درس

جلسه دوم – مقدمات و سینماتیک ذرات (یک بعدی)

جلسه سوم – سینماتیک ذرات (یک بعدی و دو بعدی)

جلسه چهارم – سینماتیک ذرات (دو بعدی- مختصاتهای دکارتی و عمود و مماس)

جلسه پنجم – سینماتیک ذرات (دو بعدی- مختصات قطبی)

جلسه ششم – سینماتیک ذرات (سه بعدی)

جلسه هفتم – سینماتیک ذرات(حرکت نسبی-حرکت مقید ذرات)

جلسه هشتم – سینتیک ذرات (کاربرد مستقیم قانون دوم نیوتن)

جلسه جبرانی – سینتیک ذرات (قانون دوم نیوتن)

جلسه نهم – سینتیک ذرات (کار و انرژی)

جلسه دهم – سینتیک ذرات (کار و انرژی)

جلسه یازدهم – سینتیک ذرات (اندازه حرکت و ضربه خطی)

جلسه دوازدهم – سینتیک ذرات (اندازه حرکت و ضربه زاویه ای و برخورد مستقیم)

جلسه سیزدهم – برخورد مایل ، حرکت نسبی

جلسه چهاردهم – سینتیک مجموعه ذرات ۱

جلسه پانزدهم – سینتیک مجموعه ذرات ۲

جلسه شانزدهم – سینماتیک جسم صلب (مقدمات)

جلسه هفدهم – سینماتیک جسم صلب (حرکت مطلق – حرکت نسبی)

جلسه هجدهم – سرعت و شتاب نسبی

جلسه نوزدهم – سینماتیک جسم صلب (مرکز آنی دوران و دستگاه های دوار)

جلسه بیست – سینماتیک جسم صلب (دستگاه های دوار ،شتاب کوریولیس)

جلسه بیست و یکم – ممان اینرسی جرمی

جلسه بیست و دوم – سینتیک جسم صلب (مقدمات و حرکت انتقالی)

جلسه بیست و سوم – سینتیک جسم صلب (حرکت دورانی و حرکت عمومی جسم صلب در صفحه)

جلسه بیست و چهارم – سینتیک جسم صلب(حرکت عمومی جسم صلب در صفحه)

جلسه بیست و پنجم – سینتیک جسم صلب(کار و انرژی)

جلسه بیست و ششم – سینتیک جسم صلب(اندازه حرکت و ضربه خطی و زاویه ای)

جلسه بیست و هفتم – سینتیک جسم صلب(مسائل)


Let-5C-27s make things better-21

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*