آموزش هوش مصنوعی

فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی، در ادامه آمده اند:

 • درس یکم: هوش مصنوعی چیست؟

  • تفکر – منطق در مقابل با رفتار – عمل

  • موفقیت در مقایسه با استاندارد انسانی در مقابل با مفهوم ایده آل عقلانیت

  • انسان چطور فکر می کند؟

  • نیاز به تئوری های علمی در خصوص فعالیت های مغزی دارد.

  • سیستمی که عاقلانه فکر می کند.

  • سیستمی که عاقلانه رفتار می کند.

 • درس دوم: عامل هوشمند

  • معرفی عامل و محیط

  • مفهوم عقلانیت

  • انواع محیط

  • انواع عامل

 • درس سوم: جستجوهای ناآگاهانه

  • عامل مبتنی بر حل مساله

  • انواع مساله

  • فرموله سازی مساله

  • انواع جستجوهای ناآگاهانه

 • درس چهارم: جستجوهای آگاهانه

  • استراتژی های آگاهانه

   • جستجوی حریصانه

   • جستجوی A

  • کیفیت توابع هیوریستیک

  • ابداع توابع هیوریستیک

   • جستجوی محلی

   • تپه نوردی

   • SA

   • پرتوی محلی

   • ژنتیک

 • درس پنجم: مسائل ارضای محدودیت

  • تعریف مسائل ارضای محدودیت

  • انواع مسائل ارضای محدودیت

  • جستجوی عقب گرد

  • بهبود جستجو

 • درس ششم: بازی ها

  • تعریف و انواع بازی

  • الگوریتم MiniMax

  • هرس آلفا و بتا

  • بازی در محیط بخشی قابل مشاهده


  • 9%D8%BA%D8%BA

  • Capture modares