فیلم آموزشی طراحی اجزاء

spur-gear-iconجلسه اول – معرفی منابع،سیلابس درس،مرور مقاومت مصالح ۱

جلسه دوم – یاداوری مقاومت مصالح(تنش ها و جهات اصلی)،مرور گام های اولیه طراحی(مقطع و نقاط بحرانی)

جلسه سوم – خواص مواد نرم، نیمه نرم و سخت،طراحی استاتیکی تحت تنش تک محور

جلسه چهارم – تئوری ماکزیمم تنش اصلی به صورت تحلیلی و ترسیمی

جلسه پنجم – معیار ماکزیمم تنش برشی (ترسکا) و شروع معیار ماکزیمم انرژی واپیچشی(وان-میسز)

جلسه ششم – معیار ماکزیمم انرژی واپیچشی به صورت ترمیمی،معیار تخریب اجسام سخت

جلسه هفتم – تمرکز تنش هندسی

جلسه هشتم – حل چند مثال کاربردی از مبحث تمرکز تنش و تئوری های تخریب

جلسه نهم – مقدمه ی خستگی

جلسه دهم – دیاگرام S-N ، نواحی LCF و HCF و عمر دائم

جلسه یازدهم – تصحیح مقدار در تحمل خستگی آزمایشگاهی و معرفی ضرایب مربوطه

جلسه دوازدهم – آزمایش Goodman و ارائه رابطه اولیه خستگی

جلسه سیزدهم – تحلیل جوش های سر به سر ، جوش های فیلت تحت بار محوری

جلسه چهاردهم – حل چند مثال از خستگی ، مقدمه بحث اتصالات جوشی

جلسه پانزدهم – تحلیل جوش ها تحت بار غیر محوری (استاتیکی)

جلسه شانزدهم – حل مثال از تحلیل جوش ها تحت بار غیر محوری و شروع بحث پیچ های اتصال قطعات تحت بار غیر محوری

جلسه هفدهم – حل مثال از پیچ های اتصال قطعات تحت بار غیر محوری و ارائه روابط تحلیل پیچ ها تحت بار محوری

جلسه هجدهم – پیچ های اتصال قطعات تحت بار محوری ، هندسه پیچ ها و مقدمه پیچ های انتقال قدرت

جلسه نوزدهم – پیچ های انتقال قدرت و فنر


textlogo3