آموزش سریع درس مدارهای منطقی

جلسه اول – معرفی درس و جبر بول

جلسه دوم – طراحی مدارات ترکیبی پایه (نیم جمع کننده، تمام جمع کننده، کدگذار، کد گشا و مالتی پلکسر)

جلسه سوم – طراحی مدارات منطقی ترکیبی

جلسه چهارم – مدارهای ترکیبی، flip-flop، latch و نمودارهای حالت

جلسه پنجم

جلسه ششم – نمایش اعداد و اطلاعات در کامپیوتر