فیلم آموزشی مقاومت مصالح ١

tag-img-2جلسه اول – مقدمه ای بر مقاومت مصالح و مکانیک مواد

جلسه دوم – آشنایی با خواص مواد

جلسه سوم – حالات تنش

جلسه چهارم – ضریب اطمینان در طراحی

جلسه پنجم – بارگذاری محوری – خرپاها

جلسه ششم – تحلیل سازه‌ی خرپا به کمک کامپیوتر

جلسه هفتم – بارگذاری محوری – شفت‌ها و ستون‌ها

جلسه هشتم – کرنش و تنش حرارتی

جلسه نهم – حل و بررسی چند مسئله در تنش محوری

جلسه دهم – تنش و کرنش چند محوره

جلسه یازدهم – مخازن تحت فشار

جلسه دوازدهم – مخازن تحت فشار– سیال تراکم پذیر

جلسه سیزدهم – مخازن تحت فشارتحت بار ترکیبی

جلسه چهاردهم -مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشی

جلسه پانزدهم – کرنش برشی و تنش پیچشی در میله‌ها

جلسه شانزدهم – پیچش پلاستیک – پیچش مقاطع جدارنازک

جلسه هفدهم – تیر‌ها – توزیع نیروی برشی و ممان خمشی

جلسه هجدهم – خمش در تیرها

جلسه نوزدهم – خمش میله – خمش تاب ها

جلسه بیستم – تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبی

جلسه بیست و یکم – تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبی

جلسه بیست و دوم – رابطه تنش برشی و مدل خمشی

جلسه بیست و سوم – توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برش

جلسه بیست و چهارم – بهینه سازی تیر ها – دایره مور

جلسه بیست و پنجم – اصلاح جلسه ۱۱ و دایره مور


text2