میکروکنترلر ARM

new logoجلسه ۱پردارنده ۴۰۰۴

جلسه ۲ – پردارنده TMS1000

جلسه ۳ – پردازنده Z80

جلسه ۴ – هسته MCS-51

جلسه ۵ – هسته MCS-51

جلسه ۶ – هسته MCS-51

جلسه ۷ – میکروکنترلرهای PIC

جلسه ۸ – پردارنده ۸۰۸۶

جلسه ۹ – پردارنده ۸۰۸۶

جلسه ۱۰ – اعداد اعشاری و ممیز ثابت

جلسه ۱۱ – تکنیک های Debug کردن برنامه ها

جلسه ۱۲ – پردازنده های DSP سری C30

جلسه ۱۳ – پردازنده های DSP سری C30

جلسه ۱۴ – پردازنده های DSP سری C30

جلسه ۱۵ – پردازنده های DSP سری C30

جلسه ۱۶ – درباره اهمیت و کاربرد Linker Script و حافظه مجازی

جلسه ۱۷ – حافظه های Cache

جلسه ۱۸ – حافظه های SRAM و DRAM بطور مفصل

جلسه ۱۹ – درباره ساختار و تاریخچه پردازنده های ARM

جلسه ۲۰ – برنامه نویسی به Assembly برای ARM

جلسه ۲۱ – برنامه نویسی به Assembly برای ARM

جلسه ۲۲ – برنامه نویسی به C برای ARM – ترکیب نمودن برنامه های Assembly و C

جلسه ۲۳ – برنامه نویسی برای ARM

جلسه ۲۴ – برنامه نویسی به C برای میکروکنترلرهای ARM شرکت Atmel

جلسه ۲۵ – برنامه نویسی به C برای میکروکنترلرهای ARM شرکت Atmel


text2