فیلم آموزشی آموزش کنترل خطی

جلسه اول – مفهوم کنترل و مثال هایی از آن

جلسه دوم – جایگاه فیدبک در کنترل

جلسه سوم – مدل سازی سیستم های LTI

جلسه چهارم – دیاگرام بلوکی

جلسه پنجم – گراف گذر سیگنال

جلسه ششم – مدل سازی سیستم های الکتریکی

جلسه هفتم – مدل سازی سیستم های مکانیکی انتقالی

جلسه هشتم – مدل سازی سیستم های دورانی و الکتریکی

جلسه نهم – مدل سازی سیستم های سیال و حرارتی

جلسه دهم – نمایش فضای حالت- بخش اول

جلسه یازدهم – تحلیل فضای حالت-بخش دوم

جلسه دوازدهم – پایداری و معیار پایداری سیستم های LTI

جلسه سیزدهم – خطای حالت ماندگار-بخش اول

جلسه چهاردهم – پاسخ گذرای سیستم ها

جلسه پانزدهم – پاسخ گذرای سیستم مرتبه دوم

جلسه شانزدهم – مکان هندسی ریشه ها-جلسه ی اول

جلسه هفدهم – مکان هندسی-بخش دوم

جلسه هجدهم – مکان هندسی ریشه ها-بخش سوم

جلسه نوزدهم – مکان هندسی

جلسه بیستم – طراحی کنترل کننده – کلیات

جلسه بیست و یکم – طراحی کنترل کننده به روش تحلیلی

جلسه بیست و دوم – طراحی به روش مکان هندسی

جلسه بیست و سوم – طراحی جبران ساز به روش کمان هندسی

جلسه بیست و چهارم – مقدمه پاسخ فرکانسی

جلسه بیست و پنجم – دیاگرام بود-عوامل پایه

جلسه بیست و ششم

جلسه بیست و هفتم – یافتن تابع تبدیل از دیاگرام بود

جلسه بیست و هشتم – حاشیه های پایداری

جلسه بیست و نهم – نمودار قطبی-قواعد رسم

جلسه سی ام – پایداری نایکوییست

جلسه سی و یکم – نمودار قطبی سیستم های تاخیر دار

جلسه سی و دوم – طراحی جبران ساز در حوزه فرکانس

جلسه سی و سوم – طراحی جبران ساز حوزه فرکانس-بخش دوم

 

text2