آموزش تصویری ePLAN

مجموعه آموزش تصویری ePLAN

آموزش تصویری ePLAN که در سایت ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی برای شما جهت دانلود قرار داده شده است برنامه ای جهت رسم نقشه های فرمان ، قدرت ،تابلو های برق،ابزاردقیق و … می باشد که این برنامه برای مهندسین برق مفید بوده است.این مجموعه آموزشی در ۶۰ قسمت برای دانلود موجود می باشد.

دانلود قسمت اول آموزش تصویری ePLAN

این مجموعه به زبان فارسی می باشد که در شش بخش ۱۰ قسمتی قابلیت دانلود دارند.


بخش اول

قسمت اول: این قسمت به معرفی نرم افزار خواهد پرداخت.

قسمت دوم: این قسمت نحوه نصب نرم افزار را بیان می نمایید.

قسمت سوم: این قسمت آشنایی با محیط نرم افزار را بیان می نمایید.

قسمت چهارم: این قسمت نحوه ایجاد فهرست و یا Directoryرا بیان می نمایید.

قسمت پنجم: این قسمت نحوه شماره گذاری صفحات در پرو ژه ها را بیان می نمایید.

قسمت ششم: این قسمت نحوه طراحی المان های طراحی را بیان می نمایید.

قسمت هفتم: این قسمت نحوه ایجاد پروژه در یک Directoryرا بیان می نمایید.

قسمت هشتم: این قسمت به بررسی محیط طراحی نرم افزار Eplanمی پردازد.

قسمت نهم: این قسمت نحوه ایجاد یک صفحه جدید در نرم افزار را بیان می نمایید.

قسمت دهم: این قسمت نحوه مدیریت ساخت و تشکیل صفحات را بیان می نماید.

9%D8%BA%D8%BA


بخش دوم

قسمت یازدهم: این قسمت به معرفی پروژه ها و انواع آنها در نرم افزار ePLANمی پردازد.

قسمت دوازدهم: این قسمت نحوه ذخیره سازی و خروج از نرم افزار را بیان می نماید.

قسمت سیزدهم: این قسمت نحوه کار انواع سمبل ها و کتابخانه ها را بیان می نماید.

 قسمت چهاردهم: این قسمت نحوه استفاده از سمبل ها را بیان می نماید.

قسمت پانزدهم: در این قسمت نحوه وارد کردن مشخصات یک سمبل را بیان می نماید.

قسمت شانزدهم: این قسمت نیز همانند قسمت قبل نحوه وارد کردن مشخصات یک سمبل را بیان می نماید.

قسمت هفدهم: این قسمت نحوه گروه بندی سمبل ها را بیان می نماید.

قسمت هجدهم: این قسمت نحوه کار با سربرگ Text displayرا بیان می نماید.

قسمت نوزدهم: این قسمت نحوه کار با سربرگ Partرا بیان می نماید.

قسمت بیستم: این قسمت نحوه ایجاد زاویه ها را بیان می نماید.

9%D8%BA%D8%BA


بخش سوم

قسمت بیست و یکم: این قسمت نحوه ایجاد گره به منظور ایجاد انشعابات را بیان می نماید.

قسمت بیست و دوم: این قسمت نحوه کار با اتصالات یا جامپر ها به منظور گرفتن انشعاب از ترمینال ها را بیا می نماید.

قسمت بیست و سوم:  این قسمت نحوه ایجاد اتصال دو راهی به منظور ایجاد دو انشعاب هم عرض با جهت های مختلف را بیان می نماید.

قسمت بیست و چهارم: این قسمت نحوه ایجاد ترمینال ها را بیان می نماید.

قسمت بیست و پنجم: این قسمت نحوه باز نمودن همزمان پنجره های را بیان می نماید.

قسمت بیست و ششم: این قسمت نحوه استفاده از پنجره پیغام ها را بیان می نماید.

قسمت بیست و هفتم: این قسمت نحوه مکان یابی خطا ها در پنجره کار را بیان می نماید.

قسمت بیست و هشتم: این قسمت نحوه انجام تنظیمات مربوط به نمایش خطاها را بیان می نماید.

قسمت بیست و نهم: این قسمت نحوه ارزیابی پیغام های موجود را بیان می نماید.

قسمت سی ام: این قسمت نحوه کار با گزینه Break pointبه منظور حذف مسیر های  ایجاد شده بصورت خودکار را بیان می نماید.

9%D8%BA%D8%BA


بخش چهارم

قسمت سی و یک: این قسمت نحوه کار با منوی Editرا بیان می نماید.

قسمت سی و دو: این قسمت نحوه کار با Interrutrion pointsرابیان می نماید.

قسمت سی و سه: این قسمت نحوه تعریف مشخصات کابل و رشته سیم ها را بیان می نماید.

قسمت سی و چهار:این قسمت نحوه وارد نمود عبارت های متنی در صفحه را بیان می نما ید.

قسمت سی و پنج: این قسمت نحوه ایجاد یک Black boxبه منظور ترسیم یک المان الکتریکی به ساده ترین شکل، را بیان می نماید.

قسمت سی و شش: این قسمت نحوه ایجاد PLC box  سرا بیان می نماید.

قسمت سی و هفت: این قسمت نحوه تغییر اندازه اجزاء شماتیک را بیان می نماید.

قسمت سی و هشت: این قسمت نحوه ترسیم اجزاء گرافیکی را بیان می نماید.

قسمت سی و نه: این قسمت نحوه ترسیم Line, set of line, polylineرا بیان می نماید.

قسمت چهل: این قسمت نحوه ترسیم دایره، کمان و بیضی را بیان می نماید.

9%D8%BA%D8%BA


بخش پنجم

قسمت چهل و یکم: این قسمت نحوه استفاده از ویراشگر Multipleرا بیان می نماید.

قسمت چهل و دوم: این قسمت نحوه ویرایش اجزاء گرافیکی را بیان می نماید.

قسمت چهل و سوم: این قسمت نحوه وارد نمودن اندازه برای ابعاد اجزاء گرافیکی را بیان می نماید.

قسمت چهل و چهارم: این قسمت نحوه کپی نمودن صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و پنجم: این قسمت نحوه نحوه کپی نمودن صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و ششم: این قسمت نحوه تغییر شماره و جابجایی صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و هفتم: این قسمت نحوه حذف و خالی کردن صفحات را بیان می نماید.

قسمت چهل و هشتم: این قسمت نحوه کار با اسناد خارجی را بیان می نماید.

قسمت چهل و نهم: این قسمت نحوه استفاده از Hyper linkدر صفحات یک پروژه را بیان می نماید.

قسمت پنجاه: این قسمت نحوه ترسیم نمای تک خطی نقشه ها را بیان می نماید.

9%D8%BA%D8%BA


بخش ششم

قسمت پنجاه و یک: این قسمت نکاتی را در ارتباط با طراحی تک خطی بیان می نماید.

قسمت پنجاه و دو: این قسمت نحوه تغییر مکان نوشته های مربوط به سمبل ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و سه: این قسمت نحوه ایجاد جابه جایی در شماره اتصالات را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و چهار: این قسمت نحوه شماره گذاری سیم ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و پنج: این قسمت نحوه اعمال شماره گذاری ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و شش: این قسمت نحوه شماره گذاری المان ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و هفت: این قسمت نحوه کار با ماکرو ها را بیان می نماید.

قسمت پنجاه و هشت: این قسمت نحوه ساخت Plot frameرا بیان می نماید.

قسمت پنجاه و نه: این قسمت نحوه ایجاد فهرست صفحات را بیان می نماید.

قسمت شصت: این قسمت نحوه ایجاد نسخه پشتیبان را بیان می نماید.

9%D8%BA%D8%BA


رمز فایل: www.icesi.ir