آموزش تصویری WinCC Flexible

مجموعه آموزش تصویری WinCC Flexible

آموزش تصویری WinCC Flexible مجموعه از ۲۳ فیلم آموزشی جهت فراگیری نرم افزار Wincc می باشد،این مجموعه فیلم آموزشی به زبان اصلی بوده و شما قادر به دانلود این مجموعه از وب سایت ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی می باشید.


دانلود قسمت اول آموزش تصویری WinCC Flexible

در این بخش قسمت های ۱تا ۵ آموزش نرم افزار WinCC Flexible به زبان انگلیسی قرار داده شده است که به شرح ذیل می باشند:

قسمت اول: WinCC_Add_Screens

قسمت دوم: WinCC_Alarm_Messages

قسمت سوم:WinCC_Analogue_Alarms

قسمت چهارم: WinCC_Bar_Graph

قسمت پنجم: WinCC_Change_Screens

9%D8%BA%D8%BA


دانلود قسمت دوم آموزش تصویری WinCC Flexible

در این بخش قسمت های ۶ تا ۱۰ آموزش نرم افزار WinCC Flexible به زبان انگلیسی قرار داده شده است که به شرح ذیل می باشند:

قسمت ششم: WinCC_Connections

قسمت هفتم: WinCC_FacePlate

قسمت هشتم: WinCC_FacePlate_Advance

قسمت  نهم: WinCC_FacePlate_And_Structures

قسمت دهم:WinCC_Integrate_To_S7_Manager

9%D8%BA%D8%BA


دانلود قسمت سوم آموزش تصویری WinCC Flexible

در این بخش قسمت های ۱۱ تا ۱۵ آموزش نرم افزار WinCC Flexible به زبان انگلیسی قرار داده شده است که به شرح ذیل می باشند:

قسمت یازدهم: WinCC_Introduction

قسمت دوازدهم: WinCC_Label

قسمت سیزدهم: WinCC_Layers

قسمت چهاردهم: WinCC_My_Controls

قسمت پانزدهم: WinCC_Object_Properties

9%D8%BA%D8%BA


دانلود قسمت چهارم آموزش تصویری WinCC Flexible

در این بخش قسمت های ۱۶ تا ۲۰ آموزش نرم افزار WinCC Flexible به زبان انگلیسی قرار داده شده است که به شرح ذیل می باشند:

قسمت شانزدهم: WinCC_Object_Properties6

قسمت هفدهم: WinCC_Recipes

قسمت هجدهم: WinCC_Rotary_Switch

قسمت نوزدهم: WinCC_Switch

قسمت بیستم: WinCC_Text_Lists,_IO_FieldsTutorial

9%D8%BA%D8%BA


دانلود قسمت پنجم آموزش تصویری WinCC Flexible

در این بخش قسمت های ۲۱ تا ۲۳ آموزش نرم افزار WinCC Flexible به زبان انگلیسی قرار داده شده است که به شرح ذیل می باشند:

قسمت بیست و یکم: WinCC_Time_and_Graphics_View

قسمت بیست و دوم: WinCC_Using_Simulator_and_Lamp

قسمت بیست و سوم: WinCC_VB_Script

9%D8%BA%D8%BA


رمز فایل: www.icesi.ir